Родово чувствителни (сензитивни) политики

Одлика на современото и одговорно општество кое се залага за родова еднаквост и социјална правда. Овие политики, закони и одлуки произлегуваат од начелата за родова инклузивност и за недискриминација по родова основа и водат сметка за различните потреби на мажите и на жените во едно општество, со цел да обезбедат еднакви права и можности за сите, како и еднаков пристап до ресурси, услуги и можности во општеството.

Англиски

Gender-responsive policies