Pluralizëm në përmbajtjet mediatike

1. Pluralizëm intern që nënkupton diversitet të përmbajtjeve që prodhohen dhe shpërndahen në media.

2. Sigurim i diversitetit të mjaftueshëm të formateve, programeve dhe përmbajtjeve të mjaftueshme, në të cilat pasqyrohen pikëpamjet dhe qëndrimet e gjithë spektrit politik në një shoqëri, pavarësisht përcaktimeve ideologjike. Prezantimi mediatik në hapësirë dhe kohë të barabartë të grupeve  dominuese shoqërore, por edhe të atyre që dallohen nga shumica, me ç’rast pasqyrohet diversiteti etnik, gjuhësor, kulturor, religjioz, rajonal, në bazë të gjinisë dhe përcaktimit  seksual.

Anglisht

Pluralism in media content