Pipëllmetër

Pajisje elektronike e veçantë që lidhet me televizorin dhe është e dedikuar për grumbullimin e informacioneve për publikun televiziv. Me të fitohen informacione për programin e shikuar, për kohën në të cilën shikohet programi. Në bazë të këtyre të dhënave, merren të dhëna statistikore, si rejtingu dhe pjesëmarrje në eterin e një kanali të caktuar televiziv, por gjithashtu analizohet edhe profili social-demografik i publikut.

Maqedonisht

Пиплметар

Anglisht

Peoplemeter