Përgjegjësia e gazetarit për zbardhjen e informacioneve

Gazetari mund të bartë përgjegjësi penale nëse publikon informacion i cili nuk duhet të jetë i disponueshëm për publikun. Nëse plotësohen elementet e rëndësishme të veprës së caktuar penale, gazetari mund të përndiqet për atë vepër. Në të gjithë rastet tjera bëhet fjalë për etikë e cila veçanërisht gjatë veprimit me informacione të tilla (pa dallim nëse janë në dëm ose në dobi të të akuzuarve/dëmtuarve) duhet të jetë në nivel më të lartë profesional.

Anglisht

Responsibility of the journalist for disclosure of information