Одговорност на новинарот за обелоденување информации

Новинарот може да сноси граѓанска и кривична одговорност доколку објави информација која не треба да биде достапна за јавност. Ако притоа бидат исполнети битните елементи на одредено кривично дело, новинарот може да биде гонет за тоа дело. Во сите други случаи станува збор за новинарска етика која особено при постапување со вакви информации (без оглед дали се на штета или во корист на обвинетите/оштетените) треба да биде на највисоко професионално ниво.

Англиски

Responsibility of the journalist for disclosure of information