Perceptim mediatik

Aftësi e personit për të identifikuar marrëdhënie semantike dhe figurative ndërmjet njësive narrative (ngjarje, skena, episode) në tekstin mediatik; vendosje në to formularë, konflikte, kulminime; njohuri, asociacione; përcaktimi i qëndrimit të dikujt ndaj sistemit të pikëpamjeve të autorëve të tekstit mediatik.

Anglisht

media perception