Perceptim audiovizual

Aftësi për të gjetur në tekstet mediatike lidhje kuptimore ndërmjet njësive të segmentit audiovizual, siç janë emocionet, asociacionet kuptimore dhe ndërtimi i qëndrimit personal ndaj sistemit të pikëpamjeve të autorit të tekstit mediatik.

Anglisht

audiovisual perception