Pasqyrë grafike e informacioneve/ Grafikë e informacioneve

Paraqitje vizuale e informacioneve me mjete të ndryshme për organizimin dhe sistematizimin  e informacioneve. Përdoren shtatë lloje të ndryshme të animacioneve dhe dizajnit: kornizë kohore, vizualizime të të dhënave, anatomia, proceset, krahasimet, listat dhe hartat.

Anglisht

infographic