Графички приказ на информации/Графикон на информации

Визуелно  прикажување информации со различни алатки за организација и систематизација на информациите. Се користат седум различни видови анимации и дизајн: времеплов, визуелизации на податоци, анатомија, процеси, споредби, листи и мапи.

Англиски

infographic