Paronim

Fjalë nga grupi i njëjtë i fjalëve, e ngjashme nga forma, por që dallon për kah kuptimi leksikor nga tjetra. Paraqitet si rezultat i përzierjes së rastësishme të fjalëve, për shkak të ngjashmërisë semantike, për shkak të faktorit fjalëformues ose për shkak të njohjes së pamjaftueshme. Mund të jenë të rrënjës së njëjtë: pajtim dhe pajtimtar, mandatar dhe mandator, adresat dhe adresant, asqer dhe asket. Kur përdorimi i paronimeve është i qëllimshëm, bëhet fjalë për figurën stilistike paronomazi.

Maqedonisht

Пароним

Anglisht

paronym