Пароним

Збор од иста зборовна група, сличен по форма, но различен по лексичкото значење од друг. Се појавува како резултат на случајно мешање на зборовите, поради семантичка сличност, поради зборообразувачкиот фактор или од недоволно знаење. Можат да бидат истокоренски: адресат и адресант, архив и архива, грев и грешка, мандатар и мандатор, сомнителен и сомничав; и разнокоренски: ареа и реа, аскер и аскет, мандра и мантра. Кога употребата на пароними е свесна и целна, се работи за стилската фигура парономазија.

Албански

Paronim

Англиски

paronym