Парајазик

Секој аспект на јазикот, како што е тонот на гласот, којшто ги придружува зборовите.

Албански

Paragjuhë

Англиски

paralanguage