Пиџин

1. Поедноставна форма на мешан јазик кој го користат говорители на различни јазици за да комуницираат меѓу себе. Пиџин не е мајчин јазик. Пиџин се формира вообичаено кога комуницираат луѓе од различни култури, па тоа се одразува и во јазикот. Вообичаено пиџинот ги одразува основните потреби на комуникација, а честопати се придружени од невербална комуникација.

2. Лошо зборување на својот или на друг јазик при обид за комуникација: пиџин англиски, пиџин италијански итн.

Албански

Pixhin

Англиски

pidgin