Писменост

1. Способност да се чита и да се пишува.

2. Знаење поврзано со одредена област.

Албански

Edukim

Англиски

literacy