Пилот-епизода

Првата епизода којашто претставува почеток на потенцијална серија. Во принцип, не мора да станува збор за хронолошки прва епизода, ами за мостра којашто ја прикажува основата на серијата. Целта на ваквата епизода е да ги убеди прикажувачите или дистрибутерите да се согласат за снимање цела серија.

Албански

Plejbak

Англиски

Pilot episode