Normë gjuhësore

Sistem rregullash për përdorim të drejtë të një gjuhe të caktuar që i përfshin drejtshkrimin, drejtshqiptimin, gramatikën dhe fjalorin. Norma gjuhësore ose standardi gjuhësor siguron vazhdimësi historike dhe funksionim dhe zhvillim të duhur të gjuhës.

Anglisht

Linguistic Norm