Ndershmëria akademike, integriteti akademik

Të shkruarit ose krijimi i punimeve në mënyrë të ndershme, duke e respektuar pronësinë autoriale ose intelektuale. Ndershmëria akademike nënkupton punë etike ose punim i mëvetësishëm, duke i publikuar burimet e shfrytëzuara kështu që ato citohen, parafrazohen dhe theksohen në literaturën e shfrytëzuar.

Anglisht

Academic honesty, integrity