Ndotja e gjuhës

Përdorimi i gjuhës në një mënyrë që shpie në  huti ose lajthitje dhe ajo bëhet instrument i pasigurt për komunikim. Shprehja gjuhësore është një mjet me të cilin njeriu me vetëdije shkakton:  huti për shkak të kuptimeve të panjohura të fjalëve, shprehjeve dhe strukturave të fjalive; paqartësi për shkak të deklaratave të papërcaktuara dhe të pasakta dhe mashtrim për shkak të gënjeshtrave të drejtpërdrejta, shtrembërimit të së vërtetës, informacionit jo të plotë, përgjigjeve të gabuara ose shmangies së përgjigjeve të pyetjeve. Konsiderohet se mediat janë ndotësit më të mëdhenj të gjuhës.

Për më shumë shih:

G. E. Mayers, M.T. Mayers, Dynamics of Human Communication, McGraw-HillEducation, 1988.