Netizen

1. Neologjizëm, kompozitë ose fjali e përbërë nga fjala “internet” dhe morfema që shënon shtetas ose banor të ndonjë territori. Netizenët janë ato që “jetojnë” në internet, që e përdorin çdo ditë dhe në shumë sfera të jetës, që intensivisht i përdorin përfitimet e tyre për komunikim, punë dhe ekzistencë.

2. Pjesëmarrës aktiv në sferën online, person i cili e përdor internetin jo vetëm për qëllime personale, por edhe për avancimin e përfitimeve shoqërore dhe politike, si dhe qasjen e hapur ose lirinë e të folurit.

Maqedonisht

Нетјани

Anglisht

netizens