Мултимедијални технологии

Начини за подготовка на дигиталните документи, вклучително визуелни и аудиоефекти, програмирање на различни ситуации под унифицирана контрола на интерактивен софтвер. Мултимедиумот му овозможува на корисникот (преку комплекс на хардвер и софтвер) да комуницира со компјутерот, користејќи графика, хипертекст, звук, анимација, видео итн.

Албански

Teknologji multimeditike

Англиски

multimedia technologies