Манипулативни тактики

Користење различни тактики во комуникациите за манипулирање со факти, информации, лица, со цел да се стекне некоја корист за субјектот што комуницира, некогаш движејќи се на граница на пропаганда. Една од тактиките за манипулација на публиката подразбира дека консументите пасивно ги примаат медиумските содржини и рекламните кампањи и дека постојано се под нивно влијание.

Англиски

manipulative tactics