Масовна комуникација

Процес на создавање, испраќање, примање и анализа на пораки до голема публика. Се прави преку различни вербални и пишани медиуми коишто пренесуваат информации во јавноста и од новинарството и од рекламирањето. Развојот на технологијата ја трансформира масовната комуникација во процес на пренесување идеи, информации, мислења, норми и ставови на широка, хетерогена и анонимна публика. Поради масовноста, овие пораки влијаат на мислењето и однесување на масите.

Албански

Komunikim masiv

Англиски

mass communication