Масовни медиуми

Пренесувачи на пораки до голема публика. Тоа се социјални медиуми, телевизија, радио, списанија и сите форми на интерактивно пренесување содржини. Можат да бидат во писмена, емитувана и говорна форма. Тие влијаат на целокупната колективна социјална, економска и политичка култура. Поради глобализацијата и можноста да се споделуваат мислења, идеи и културни различности, масовните медиуми имаат најбројна и најхетерогена публика.

Албански

Masmedia

Англиски

mass media