Мотивациско писмо, писмо за изразување интерес

Текст којшто изразува интерес за работа во определена организација или компанија, за прием во образовна или друга институција, без да биде објавен оглас за тоа. Мотивациското писмо ja нагласува заинтересираноста на личноста, кои вештини и квалификации ги има и причините зошто смета дека таа би била соодветен избор за да се придружи кон организацијата, а понекогаш вклучува и подетално образложение на стекнатите вештини и способности.

Англиски

Letter of interest