Морфологија

Дел од лингвистиката, наука за структурата или формите на зборовите, како што се: основа или корен, претставки, наставки. Морфологијата ги проучува зборовите класификувани според одредени карактеристики во зборовни групи, односно според значенската класификација, како што се: именки, придавки, заменки, броеви, глаголи, прилози, предлози, сврзници, честички, извици и модални зборови. Според морфолошката класификација, зборовите се делат на менливи (именки, придавки, заменки, глаголи и броеви) и неменливи (предлози, сврзници, честички, извици и модални зборови).

Албански

Morfologji

Англиски

morphology