Монтажер на слика/звук

Лице кое ги вклопува текстот, сликата и/или звукот на видео- или аудиосторија или на филм.

Англиски

video/sound editor