Монопол

1. Целосна контрола на целото снабдување со добра или услуги во определена област или пазар.

2. Целосно сопствеништво или контрола на нешто.

3. Ексклузивна контрола на стоки или услуги, влијание на одреден пазар што се создава кога уделот на продажба го контролира една голема компанија. Пазарната сила им овозможува на големите компании да ја ограничат конкуренцијата и да ги подигнат цените над тие на конкуренцијата и да оневозможат нови фирми да влезат во индустријата. Најекстремната форма на моќ на пазарот е наречена монопол, каде една фирма или групација на фирми го контролира добавувањето на производ или услуга за која не постои замена.

Албански

Monopol

Англиски

monopoly