Monopol

1. Kontroll i plotë i furnizimit me të mira dhe shërbime në fushë ose treg të caktuar.

2. Pronësi ose kontroll i plotë i diçkaje.

3. Kontroll ekskluziv i mallrave ose shërbimeve, ndikim ndaj tregut të caktuar, që krijohet kur pjesëmarrja në shitje kontrollohet nga një kompani e madhe. Fuqia e tregut u mundëson kompanive të mëdha ta kufizojnë konkurrencën dhe t’i rrisin çmimet ndaj atyre konkurrente dhe të pamundësojë që kompani të reja të hyjnë në industri. Forma më ekstreme e fuqisë së tregut quhet monopol, kur një kompani ose grup kompanishe kontrollon furnizimin me produkte ose shërbime për të cilat nuk ekziston zëvendësim.

Maqedonisht

Монопол

Anglisht

monopoly