Модалност, модални зборови

Модалноста е граматичка категорија којашто го изразува субјективниот однос на зборувачот кон она за што зборува. Модални зборови се зборови коишто го изразуваат личниот став на зборувачот (за жал, за среќа, се разбира, секако, природно, значи, можеби, веројатно, впрочем, без сомнение, то ест, на пример).

Англиски

modality, modal words