Метонимија

Јазично изразно средство на пренесување, односно замена на називот на еден поим со друг со кој е во блиска врска (луди години наместо младост, огниште наместо дом).

Албански

Metonomi

Англиски

Metonymy