Метатекст

Текст чија цел е да го анализира самиот текст или други текстови, нивната природа, функција или структура.

Албански

Metatekst

Англиски

metatext