Metatekst

Tekst që ka për qëllim analizën e tekstit ose teksteve tjera, natyrën e tyre, funksionin ose strukturën.

Maqedonisht

Метатекст

Anglisht

metatext