Метајазик

Во логиката и лингвистиката, јазик што се користи за да се опише друг јазик. Специјализирана форма на јазик, знаци или термини што се користат при анализа на структурата на јазикот. Граматичките категории (како на пр., именки, придавки, глаголи, прилози итн., или категориите род, време итн.) претставуваат граматички метајазик.

Албански

Metagjuhë

Англиски

metalanguage