Метафора

Стилска фигура која се состои од збор или фраза употребени наместо примарните зборови за да означат некој предмет, појава или идеја според сличност или аналогија (на пр., камено срце, жената е змија).

Албански

Metaforë

Англиски

metaphor