Metaforë

Figurë stilistike e cila përbëhet prej fjalëves ose frazës, të përdorura në vend të fjalëve parësore për të shënuar ndonjë send, dukuri ose ide sipas ngjashmërisë ose analogjisë (p.sh., zemër guri, gruaja është gjarpër).

Maqedonisht

Метафора

Anglisht

metaphor