Медиумско восприемање, медиумска перцепција

Восприемање на „медиумската реалност“, на чувствата и на мислите на авторот на медиумскиот текст.

Албански

Perceptim mediatik

Англиски

media perception