Медиумско образование

Процес на учење основни поими од медиумската индустрија, технички вештини за создавање медиумски производ, спознавање на природата и начинот на функционирање на медиумите, формите на влијание врз јавната култура и новите медиуми и технолошки иновации за комуникација.

Албански

Arsim mediatik

Англиски

media education