Arsim mediatik

Proces i të mësuarit të nocioneve bazike nga industria mediatike, shkathtësi teknike për krijimin e produktit mediatik, njohje të natyrës dhe mënyrës së funksionimit të mediave, formave të ndikimit ndaj kulturës publike dhe mediat e reja dhe novacionet teknologjike për komunikim.

Anglisht

media education