Медиумски текст

Порака создадена во кој било медиумски вид и жанр (филм, блог, напис во весник, радио- или телевизиска емисија итн.).

Албански

Tekst mediatik

Англиски

media text, media construct