Медиумски стереотипи

Шематизирани, просечни, вообичаени и стабилни претстави за жанровите, општествените процеси и настани, идеите, луѓето кои доминираат во медиумските текстови коишто се насочени кон масовната публика.

Албански

Stereotipa mediatik

Англиски

media stereotypes