Медиумски клиентелизам

Прикривање факти за настани или за спорови на компаниите во случаите кога остваруваат бизнис-соработка со медиумот, поради релациите на сопствениците на медиумите и на бизнисот. Скриено рекламирање или известување на начин што фаворизира производ, услуга, комерцијален настан или активност на одредени субјекти. Практики во медиумското известување и продукција коишто ја корумпираат и ја инструментализираат професијата за приватни или за други интереси.

Албански

Klientelizëm mediatik

Англиски

media clientelism