Klientelizëm mediatik

Fshehja e fakteve për ngjarje ose konteste të kompanive në raste kur realizojnë bashkëpunim biznesi me median, për shkak të lidhjeve të pronarëve të mediave dhe biznesit. Reklamim ose njoftim i fshehtë   duke  favorizuar një produkt, një shërbim, ngjarje komerciale ose aktivitet të subjekteve të caktuara. Praktikat në raportimin dhe produksionin mediatik, të cilët e korruptojnë dhe e instrumentalizojnë profesionin për interesa private dhe interesa tjera.

Anglisht

Media clientelism