Медиумски категории

Видови медиуми (печат, телевизија, кино, радио, интернет итн.) и жанрови (репортажа, интервју, драма, комедија, портрет, пејзаж итн.) на медиумски текстови.

Албански

Kategorimediatike

Англиски

media category