Медиумски центар

1.Институција којашто вклучува комплекс на изложбени и кино / видеосали, студија, канцеларии на медиумски компании, медиумска библиотека итн.

2. Кабинет и/или просторија за забава на помала група (обично семејство) којшто/којашто има аудио, видео, компјутерска опрема и опрема за игри.

Албански

Qendër mediatike

Англиски

media center