Медиумска писменост/компетентност на публиката

Показатели за медиумската писменост и медиумската компетентност на публиката. Можат да бидат мотивациски (мотиви коишто придонесуваат публиката да има контакт со информацијата); количествени (фреквенцијата на контактите со информациите); когнитивни (познавање на терминологијата и процесите на масовната комуникација); перцептивни (способност за разбирање на информацијата); интерпретативни (способност да се прими информацијата); аналитички (способност да се разбере и да се анализира информацијата).

Англиски

audience media literacy/competence levels