Edukim mediatik/kompetencë e publikut

Treguesit për edukimin mediatik dhe kompetencën mediatike të publikut. Mund të jenë motivues (motive që kontribuojnë publiku të ketë kontakt me informacionin); sasiore (frekuenca e kontakteve me informacionet); kognitive (njohje të terminologjisë dhe proceseve të komunikimit masiv); perceptues (aftësi për të kuptuar informacionin); interpretues (aftësi për të pranuar informacionin); analitik (aftësi për të mbledhur dhe analizuar informacionin).

Anglisht

audience media literacy/competence levels