Медиумска култура

1. Сите материјални и интелектуални вредности од областа на медиумите.

2. Основни поставки во развојот на личноста за восприемање, анализирање и оценување на медиумски текст.

3. Занимавање со медиумско творештво.

Албански

Kultura mediatike

Англиски

media culture