Kultura mediatike

1. Të gjitha vlerat materiale dhe intelektuale nga sfera e mediave.

2. Parime themelore në zhvillimin e personalitetit për perceptim, analizim dhe vlerësim të teksteve mediatike.

3. Ushtrim i profesionit të krijimtarisë mediatike.

Anglisht

media culture