Медиумска критика

Дел од новинарството којшто се занимава со маркирање и со оцена на аспектите од информациското производство од аспект на социјалното значење, актуелноста, како и од професионално-етичка гледна точка.

Албански

Kritikë mediatike

Англиски

media criticism