Медиумска екологија

Проучување на медиумските средини, идејата дека технологијата и техниките, начините на информации и кодовите на комуникација играат водечка улога во животот на човекот. Медиумската екологија се занимава со основните принципи на медиумскиот репертоар, културата на медиумската перцепција; создавањето своевиден имунитет против неквалитетни медиумски текстови, запознавање со медиумската култура, владеење на духовни, морални и естетски критериуми за вреднување на медиумските претстави.

Албански

Ekologjimediatike

Англиски

media ecology